คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นซอฟต์แวร์ทำงานแบบ web based และ เป็นweb responsive สามารถใช้งานบน mobile ได้
 • การลักษณะการทำงานเป็นระบบ work flow กำกับตามใบงาน แต่ละฟังก์ชั่นจะมี dashboard เพื่อแสดงงานที่ได้รับมอบหมายตามกระบวนการ
 • มีฟังก์ชั่น และ โมดูลสำหรับ SME Thai Account ตามมาตราฐานกรมสรรพากร
 • โมดูลประกอบด้วยระบบงานขาย รับชำระ ซื้อ จ่ายชำระ สมุดรายวัน 5 ระบบภาษีต่างๆ
 • เป็นระบบบันทึกบัญชีแบบ real time ผู้สามารถเรียกดูรายการ หรือ report ต่างได้ทันทีหลังจากการรายการถูกบันทึก และ มีรายงาน Financial ที่จำเป็นเช่น Balance Sheet และ Profit and Lost ที่สามารถเรียกดูแบบ real time
 • รองรับการคีย์ตรงเข้าสมุดรายวันต่างๆ สำหรับงานรับ/จ่าย ตรง ได้ทั้งเงินสด เงินโอน และเช็ต
 • รองรับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และอื่นๆ รองรับสกุลเงินได้หลากหลาย
 • มีเครื่องมือพื้นฐาน เช่น ระบบเก็บ Log ตามรายการต่างๆที่ User เป็นผู้บันทึก   ระบบการค้นหา  การจัดกลุ่ม การปรับมุมมอง ได้หลากหลาย รวมทั้งมุมมองแบบ Pivot ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถ exportรายงานที่ต้องการเป็นExcel ได้ทันที
 • มี Dashboard ทันสมัยใหม่สำหรับผู้บริหาร สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเสนอผลได้หลากหลายโดยผู้ใช้งานสามารถกำหนด เปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง
 • เป็นระบบเปิดที่ผู้ใช้งานพัฒนาเพิ่มเติมได้เองในกรณีมีการปรับเปลี่ยนความต้องการ
 • รองรับการทำงานได้ทั้งระบบ  Windows OS และ Linux ค่ายต่างๆ และ สามารถติตั้งได้ทั้งแบบ On-Cloud  หรือ  On-Premise

ระบบบริหารงานขาย (Sales Order Management – SO)

 • สามารถบันทึกเอกสารเสนอราคา, สั่งขายได้
 • สามารถ Copy แบบฟอร์มงานขายเดิม เพื่อความรวดเร็วในการนำมาสร้างใหม่
 • เป็นระบบการอ้างอิงเอกสาร เพื่อลดขั้นตอนในการบันทึกรายการใหม่ เช่น ใบเสนอราคาอ้างมาจากใบสั่งขาย
 • จัดการกับสินค้าที่ขายได้หลากหลาย (category และ variant)
 • จัดการกับราคาขายและส่วนลดได้ตามต้องการ และใช้ราคาขายด้วยเงินตราต่างประเทศได้
 • มีระบบเตือน (Alert) เมื่อทําการขายสินค้ามากกว่ายอดคงเหลือของสินค้า (On Hand Stock)
 • สามารถตั้งค่าสถานที่ส่งของ (Ship to) ของลูกค้าและส่งของ จาก supplier ไปหาลูกค้าได้ (drop shipping)
 • เมื่อบันทึกการขายเงินเชื่อ โปรแกรมจะส่งข้อมูลไปยังระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเพียงแค่การทำงานใน หน้าจอเดียว ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดยอดสินค้าให้ในระบบ Stock Reserve, รายงานภาษีขายในระบบ VAT, บัญชีแยก ประเภทในระบบ GL
 • สามารถแยกสมุดรายวัน (Book) คุมรายการขาย เช่น สมุดรายวันขายเชื่อ, สมุดรายวันขายสด  เป็นต้น
 • สามารถค้นหาจํานวนสินค้าคงเหลือ, สอบถามประวัติการขาย โดยเลือกช่วงเวลา, สินค้า, ลูกหนี้ได้ตามต้องการ
 • สามารถค้นหา และเก็บประวัติการขายสินค้าและราคาขายสินค้าครั้งหลังสุด
 • ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์สถิติการขายสินค้าและลูกค้าในแบบ pivot ได้หลากหลายมุมมอง

ระบบบริหารการซื้อ (Purchase Management – PO)

 • สามารถบันทึกใบขอราคาซื้อ ใบสั่งซื้อ แยกตามสาขา, แผนก หรือโครงการได้
 • สามารถตรวจสอบสินค้าค้างรับ หลังจากที่ส่งใบสั่งซื้อไปให้ Supplier แล้วได้ว่าสินค้าใดบ้างที่ Supplier ยังไม่ได้ จัดส่งมาให้
 • สามารถสอบถามประวัติการซื้อสินค้าได้ ตามผู้ขาย, สินค้า, ประเภทรายการซื้อ, ช่วงเวลาได้ตามต้องการ
 • เมื่อบันทึกการซื้อ โปรแกรมจะส่งข้อมูลไปยังระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเพียงแค่การทํางานใน หน้าจอเดียว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดสินค้าให้ในระบบ Stock, รายงานภาษีซื้อในระบบ VAT, บัญชี แยกประเภทใน ระบบ GL
 • กำหนดหน่วยวัดปริมาณสินค้าได้หลากหลาย
 • สามารถกำหนดผู้ขายหลายรายต่อสินค้าหนึ่งชนิด และสร้างเกณฑ์เพื่อซื้อสินค้าชนิดใดจากผู้ขายรายใด เมื่อไหร่
 • สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ในระบบ
 • สามารถกำหนดนโนยาย ผู้อนุมัติซื้อ เช่น กำหนดด้วยระดับราคา ขั้นตำแหน่งของผู้อนุมัติ
 • สามารถกำหนดข้อตกลงในการจัดซื้อ เช่น Call for Tenders ( ประกวดราคา), Blanket Orders (การออกใบสั่งซื้อล่วงหน้า)
 • สามารถสร้างข้อมูลสินค้าและบริการที่หลากหลาย และสามารถนำตารางราคาสินค้าของผู้ขายเข้าในระบบได้ เช่นทาง excel, cvs
 • สามารถติดตามเอกสารสั่งซื้อได้ว่าเอกสารใดที่ยังรับสินค้าไม่ครบ ติดตามสถานะการนำส่งสินค้า
 • ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์สถิติการซื้อสินค้าและลูกค้าในแบบ pivot ได้หลากหลายมุมมอง

ระบบบริหารลูกหนี้ (Account Receivable – AR)

 • สามารถบันทึกยอดยกมาของลูกหนี้รายตัวได้ ทั้งแบบมีภาษี และไม่มีภาษี
 • สามารถบันทึกลูกหนี้อื่นๆ ได้ (นอกจากลกูหนี้การค้า ได้ )
 • สามารถบันทึกใบวางบิลพร้อมทั้งพิมพ์ฟอร์มได้ทันที
 • สามารถจัดทํา และจัดการใบวางบิล โดยอ้างอิงเอกสารจากรายการขาย (Invoice), รายการลดหนี้/ เพิ่มหนี้(C/N,D/N)
 • สามารถรับชําระหนี้แบบบางส่วนได้ (Partial)
 • สามารถดูวันชําระจากใบวางบิล, กําหนดวันวางบิล ซึ่งสามารถ Drill Down ไปดูข้อมูลต้นขั้วได้
 • สามารถดูรายการรับชําระหนี้, ลูกหนี้ค้างชําระ ซึ่งสามารถ Drill Down ไปดูข้อมูลต้นขั้วได้
 • สามารถรับชําระหนี้โดยอ้างอิงเอกสารจากรายการลูกหนี้การค้า, ใบวางบิล หรือ รายการรับเงินมัดจำ สามารถรับชําระหนี้ได้ทั้งเงินสด, เช็ค, เงินโอน, เงินมัดจํา
 • สามารถเรียกดูประวัติลูกค้ารายตัวได้ตลอดเวลา
 • สามารถวิเคราะห์อายุหนี้ (Aging Analysis)
 • สามารถพิมพ์ การ์ดลูกหนี้ และใบแจ้งยอดบัญชี
 • สามารถบันทึกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ในฝั่งขายได้

ระบบบริหารเจ้าหนี้ (Account Payable – AP)

 • สามารถบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้รายตัวได้ ทั้งแบบมีภาษี และไม่มีภาษี
 • สามารถบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้รายตัวได้ทั้งประเภทสินค้าและบริการ
 • รองรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency) ทั้งระบบ คือ การบันทึกเจ้าหนี้ยกมา, ตั้งเจ้าหนี้ อื่น ๆ มัดจำ และจ่ายชําระหนี้
 • สามารถจ่ายชําระหนี้และบันทึกรายละเอียดการจ่ายได้ทั้งได้ทั้งเงินสด, เช็ค, โอนและอื่นๆ
 • สามารถจ่ายมัดจำด้วยเงินสด, เช็ค, หรือแบบผสม และจัดการ clearing advance payment
 • รองรับการจ่ายชําระหนี้แบบบางส่วน (Partial) หรือการจ่ายชําระเกินได้
 • บันทึกรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ส่วนลด และอื่น ๆ
 • สามารถบันทึกจ่ายชําระหนี้โดยอ้างอิงเอกสารที่ยังไม่รับวางบิล รับชําระพร้อมกับเอกสารที่รับวางบิลแล้วได้
 • สามารถพิมพ์เช็คจ่าย,หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย, ภงด 3, ภงด 53 (ทั้งใบต่อและใบปะหน้า) ได้จากการบันทึก จ่ายชําระหนี้
 • สามารถดูประวัติ (History) ย้อนหลัง และสามารถ Drill Down ดูต้นขั้วเอกสารที่อ้างอิงไปใช้งานได้
 • เรียกดูรายงานเจ้าหนี้คงค้าง, ติดตามสถานะการจ่ายชำระฝั่งซื้อ รายงานสรุปอายุเจ้าหนี้
 • สามารถบันทึกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ในฝั่งซื้อได้

ระบบควบคุม และ บริหารคลังสินค้า (Inventory & Warehouse management : WH)

 • สามารถสร้างสินค้าได้โดยการนำเข้าข้อมูลสินค้าจาก excel หรือ CSV
 • สามารถดูข้อมูลสินค้าแต่ละตัว เช่น จำนวน on hand , จำนวนที่ถูก reserve ไว้ , รายการเคลื่อนไหวสินค้า , รายการขาย และ ซื้อที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้ ได้จากหน้าจอเดียวกัน
 • กําหนดราคาซื้อมาตรฐาน, ราคาขาย และต้นทุนมาตรฐาน
 • สามารถกําหนดราคาและต้นทุนมาตรฐานที่เป็นสินค้าทั้งหมด หรือ สินค้ารายตัวได้
 • สามารถจัดประเภทสินค้าได้ เช่น สินค้า, สินทรัพย์ หรือวัตถดุิบ สามารถจัดประเภทสินค้าได้ เช่น สินค้าบริการหรือสินค้ามี Stock
 • สามารถจัดเก็บสินค้าได้หลายประเภท เช่น สินค้าทั่วไป, สินค้ามี Lot,สินค้ามีทั้ง Lot และ Serial รวมถึง สินค้ามีอายดุ้วย
 • สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 3 แบบ คือ วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย (Moving Average), วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) และ วิธี Standard Cost
 • สามารถกําหนดยอดคงเหลือตํ่าสุด, หรือสูงสุด เพื่อช่วยในการบริหารคลังสินค้า
 • สามารถบันทึกใบขอโอนย้ายสินค้า ขอโอนย้ายสินค้าโอนย้ายสินค้าออกคลัง,โอนย้ายสินค้าเข้าคลัง, โอนย้ายข้อมูลเข้าคลังอนุมัติ
 • สามารถบันทึกส่งคืนสินค้าผลิตสําเร็จ เช่น ในกรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพ
 • สามารถบันทึกการตรวจนับสินค้า และสามารถปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้าอัตโนมัติ โดยระบุได้ว่าจะให้เพิ่ม, ลด
 • มี dashboard เพื่อแสดงรายการ นำเข้า จ่ายออก โดยแบ่งได้ตามคลังสินค้า สถานที่ แบบ Kanban view
 • สามารถกําหนดประเภทเอกสารการรับสินค้าเข้าคลัง และการจ่ายสินค้าออกคลังได้ไม่จํากัด
 • สามารถกำหนดนโยบายการนำสินค้าเข้าคลัง (Put away) ได้ไม่จำกัด โปรแกรมจะแนะนำสถานที่จัดเก็บสินค้าตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ โดยที่เราสามารถกําหนดได้ ทั้งสินค้าทั้งหมด, เฉพาะกล่มุสินค้า หรือจะเป็นสินค้ารายตัวก็ได้
 • สามารถกำหนดนโยบายการนำสินค้าออก (Removal ) ได้ไม่จำกัด โปรแกรมจะแนะนำวิธีการการนำสินค้าออกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ โดยที่เราสามารถกําหนดได้ ทั้งสินค้าทั้งหมด, เฉพาะกล่มุสินค้า หรือจะเป็นสินค้ารายตัวก็ได้
 • สามารถกำหนดการหยิบสินค้าได้ทั้งแบบธรรมดา และ แบบ batch
 • สามารถบันทึกการจ่ายสินค้าออกโดยการอ้างอิงเอกสารใบสั่งขายจากระบบ Sale Order มาบันทึกข้อมูลได้
 • สามารถบันทึกการรับสินค้าเข้าคลังโดยการอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อจากระบบ Purchase Order มาบันทึกข้อมูลได้ สามารถบันทึกการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังหรือระหว่างสาขาได้
 • สามารถบันทึกการตรวจสอบ และการตรวจนับสต็อกสินค้า เพื่อเปรียบเทียบยอดการตรวจนับสินค้าทางด้านบัญชี ในระบบ Inventory Control ได้
 • สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวสินค้าได้ เช่น การรับสินค้าเข้า การจ่ายสินค้าออก การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง การตรวจนับสต็อก การปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าโดยไม่มีต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง
 • สามารถบันทึกปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าได้ กรณีที่มีการตรวจนับสินค้าแล้วไม่ตรงตามยอดคงเหลือ

ระบบบริหารจัดการภาษีต่างๆ ( Tax – TAX)

 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)จะถูกส่งข้อมูลมาจากการบันทึกขาย, บันทึกซื้อ และบันทึกรายการรายวันใน GL
 • สามารถกําหนดคําอธิบายรายการภาษีให้ Default ขึ้น ตามเมนูการบันทึกในแต่ละระบบ เพื่อรองรับสําหรับ คําอธิบายภาษีที่แตกต่างกัน
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายเป็นไปตามข้อกําหนดของสรรพากร และแยกตามสาขาได้
 • สามารถจัดการการยื่นภาษีต่างๆได้ตามความต้องการ และสามารถเรียกดูย้อนหลังจากรายการที่ยื่นไปแล้วได้
 • สามารถออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ (ภงด.3,53,1) และรายงานพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายเรียงตามเลขที่เอกสาร,เลขที่ใบกํากับ หรือวันที่

ระบบบริหารเช็ครับจ่ายและสมุดธนาคาร (Cheque & Bank – CHQ)

 • ควบคุมรายการเช็ครับได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบันทึกเช็ครับ, ขายลดเช็ค, ฝากเช็ครับ, เช็คผ่าน, เช็คคืน, เช็ค ยกเลิก และเปลี่ยนเช็ครับ
 • ควบคุมรายการเช็คจ่ายได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบันทึกเช็คจ่าย, เช็คผ่าน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และเปลี่ยนเช็คจ่าย สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก  และรายการฝาก – ถอน
 • สามารถโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก พร้อมหักค่าธรรมเนียมธนาคาร
 • สามารถบันทึกรายได้ธนาคาร (ดอกเบี้ยรับ, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย) และบันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร (ดอกเบี้ยจ่าย , ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
 • สามารถพิมพ์ยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร และแยกตามประเภทเงินฝากได้
 • สามารถพิมพ์ทะเบียนเช็ครับที่ถึงกําหนดนําฝาก และทะเบียนเช็คจ่ายที่ถึงกําหนดจ่ายชําระ
 • สามารถแสดงรายการวันที่กําหนดเช็ครับ และวันที่กําหนดเช็คจ่าย เพื่อดูรายละเอียดรายการเช็คได้

ระบบบันทึกบัญชี และ สมุดรายวัน  ( General ledger – G/L)

 • สามารถบันทึกบัญชี แบบ Compound Entry (เดบิตและเครดิตกี่รายการก็ได้) และโปรแกรมจะทําการ Check Balance ให้ทุก Voucher
 • ใน 1 Voucher สามารถบันทึกเช็ครับ-เช็คจ่ายได้
 • ใน 1 Voucher สามารถบันทึกเป็นเงินโอนเข้า – โอนเงินออกได้
 • ผังบัญชี Standard ของโปรแกรมที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับระบบงานของผู้ใช้ หรือจะสร้างผังบัญชีได้เองตามต้องการ
 • บันทึกย้อนหลังข้อมูลย้อนหลังได้ โดยไม่จํากัดช่วงเวลา
 • สามารถกําหนดการ Running เลขที่เอกสารอัตโนมัติโดยแยกตามสมุดรายวัน
 • มีงบการเงิน Standard และสามารถสร้างงบการเงิน เช่น งบดุล งบกําไรขาดทุน
 • สามารถพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้ ทั้ง ภงด 3, ภงด 53
 • สามารถเรียกดูรายงานทางการเงินได้แม้ยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี เช่น รายงานบัญชีแยกประเภท, งบทดลอง เป็นต้น
 • สามารถ Reconcile ผังบัญชีระหว่างเดบิตและเครดิตได้

ระบบการสร้างและเรียกดูรายงาน

 • Inventory Report
  • รายงานการมูลค่าสินค้า สามารถแยกได้ทั้ง ตามคลัง กลุ่มสินค้า รายการสินค้า โดยกำหนดช่วงเวลาได้
  • รายงานใบโอนย้ายระหว่างคลังอ้างอิงจากใบขอโอนย้ายระหว่างคลัง
  • รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า โดยสามารถกำหนดกลุ่มการจัดได้ เช่น สถานะ Lot serious หน่วยวัด ผู้ดูแล วันที่  sourceหรือ destination  location
  • รายงานบัญชีพิเศษและรายงานคุมสินค้า ทั้งแบบ Standard , Average และ FIFO
 • Accounting
  • รายงานแสดงสถานะลูกหนี้ เจ้าหนี้ อายุเกิน
  • สามารถเรียกดูรายงานทางการเงินได้แม้ยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี เช่น รายงานบัญชีแยกประเภท, งบทดลอง รายงานตามสมุดรายวัน
 • รายงานตรวจสอบยอดลกูหนี้กับการรับชําระหนี้และเจ้าหนี้กับการจ่ายชําระหนี้
 • รายงานการรับชําระหนี้  และจ่ายชำระ การใช้ที่เช็ค และ สถานะ
 • รายงานการรับชําระหนี้และการจ่ายชําระหนี้ตามกําหนด
 • รายงานลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
 • รายงานตรวจสอบยอดจ่ายชําระหนี้สูงกว่าวงเงินเครดิต
 • รายงานการรับชําระหนี้ที่เช็คยังไม่ผ่าน
 • รายงานตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินสดประจําวัน
 • รายงานใบโอนย้ายระหว่างคลังอ้างอิงจากใบขอโอนย้ายระหว่างคลัง
 • สามารถออกรายงานเพิ่มเติมได้จาก Dashboard ที่สร้างขึ้นเองเพื่อให้ได้ report ตรงความต้องการ
 • สามารถกำหนดให้แสดงผลแบบ TV mode​ โดยตั้งให้ระบบแสดงหน้าจอที่กำหนดในรูปแบบ Slide show

Extra Module รองรับการทำงานหลากหลาย เพิ่มจาก Basic Accounting Function (พร้อมใช้งานทันที)

TFRS16

TFRS16 Powered by Odoo CE

เป็นหนึ่งในมาตรฐานฯ ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ผลกระทบที่สำคัญจะเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทเป็นฝั่งผู้เช่า โดยบริษัทต้องจับสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ในอดีต มาบันทึกเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ (Right-of–Use assets : ROU) คู่กับหนี้สินตามสัญญาเช่า หากมองในแง่ผลการดำเนินงาน ก็จะมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในรูปแบบที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าดำเนินงานในรูปแบบของ “ค่าเช่า” ก็ต้องเปลี่ยนเป็นการรับรู้ “ค่าเสื่อมราคา” ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบกับ “ต้นทุนทางการเงิน” ที่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

Link for Demo

Maintenance / CMMS

Maintenance / CMMS

Maintenance / CMMS

CMMS หรือ Computerized Maintenance Management System คือ ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงโรงงานด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้งานง่าย อีกทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ เพิ่มขีดความสามารถให้สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในปัจจุบัน   

Link for Demo

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม หรือ consolidate Financial Report

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม หรือ consolidate Financial Report  ประกอบด้วย Profit and Loss ,  Balance Sheet และ ​Trail Balance  โดยรองรับการทำงานสำหรับกลุ่มบริษัทในเครือ ที่มีรายการระหว่างกัน และต้องการเรียกรายงานเพื่อหักรายการระหว่างกันในทันที เพื่อเป็นขัอมูลสำหรับบริหารงานได้อย่างแม่นยำ ระบบพัฒนาแบบยืดหยุ่นทำให้สามารถปรับเพิ่มเติมกรณีจำนวนบริษัทในเครือเปลี่ยนไป

Executive Dashboard สำหรับผู้บริหาร ที่สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้

CLICK เพื่อดูตัวอย่าง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม