ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน Software ERP โดยการนำเสนอ Odoo ERP Product  ได้รับเกียรติเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษสอน​ Inventory​ management โดยใช้​ Odoo ERP สำหรับวิชา Inventory Management ให้กับนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ภายใต้โครงการ International Program ของ KMITL